ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Kalamata

ELC Language Centre : Faron 209, Kalamata, Greece __ Tel: +(30) 27.210. 2.51.51

Ελληνικά_Greek

GREEK for Foreigners – Ελληνικά για Αλλοδαπούς

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (αρχάριοι έως προχωρημένοι). Από τα πρώτα μαθήματα, μαθαίνετε να μιλάτε, να διαβάζετε, να γράφετε και να καταλαβαίνετε Ελληνικά, σε ελληνικό περιβάλλον που διευκολύνει την καλύτερη και παραγωγικότερη χρήση της γλώσσας.

Τα μαθήματα προσφέρονται σε τμήματα αλλά και σε ατομικό επίπεδο, όλο το χρόνο σε εντατικά και μη εντατικά προγράμματα. Η διάρκεια των μαθημάτων εξαρτάται από το από ποιο επίπεδο ξεκινάμε και σε ποιο επίπεδο θέλουμε να φτάσουμε καθώς και από το αν ο σπουδαστής θέλει να αποκτήσει επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α΄ Επίπεδο
Με την συμπλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Α΄ επιπέδου ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα μιας συνομιλίας μεταξύ δυο φυσικών ομιλητών για απλά καθημερινά θέματα και να κατανοεί απλές δημόσιες ανακοινώσεις. Θα έχει επίσης την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα απλών γραπτών διαφημίσεων, σημειωμάτων, προγραμμάτων και απλών οδηγιών.Στο γραπτό λόγο θα έχει την ικανότητα να γράφει απλά σύντομα κείμενα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις και να δίνει βασικές πληροφορίες.Κατά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας θα είναι σε θέση να επιτελεί απλές καθημερινές γλωσσικές λειτουργίες, όπως να χαιρετά, να συστήνεται, να εύχεται, να δικαιολογείται, να μιλά στο τηλέφωνο, να γράφει απλές επιστολές, να ανταλλάσει πληροφορίες για απλά θέματα, να κατανοεί και να κάνει απλές ανακοινώσεις, να εκφράζει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, την επιθυμία ή την υποχρέωση να κάνει κάτι, να δίνει κάτι, να προσκαλεί και να προτείνει.Τέλος θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει σε μια δημόσια υπηρεσία, σε γραφεία ταξιδίων, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια και σε καταστήματα.Β΄ ΕπίπεδοΜε την συμπλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Β΄ επιπέδου ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλό προφορικό λόγο σε μια ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων/συνθηκών οι οποίες απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών απόψεων.
Θα έχει επίσης την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες μιας συνομιλίας ανάμεσα σε δυο φυσικούς ομιλητές σε μια ποικιλία θεμάτων, μηνυμάτων, ειδησεογραφικών ανταποκρίσεων και σχολίων.Στο γραπτό λόγο ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα, να μεταδίδει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων.
Ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα προφορικά και γραπτά σε βαθμό που να του δίνει τη δυνατότητα να παίρνει μέρος και να ανταποκρίνεται με ευχέρεια σε επικοινωνιακές καταστάσεις χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες γλωσσικές λειτουργίες από αυτές του Α΄επιπέδου.Επίσης θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει κατά την επίσκεψη του σε μουσεία, θέατρα και σε χώρους που αφορούν την υγεία.

Γ΄ Επίπεδο
Με την συμπλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Γ΄ επιπέδου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται και προφορικά και γραπτά με ακρίβεια και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε ενα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών καταστάσεων το οποίο θα περιλαμβάνει πολυσύνθετες εκφράσεις.Ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να κατανοεί σαφείς πληροφορίες και απόψεις που παρουσιάζονται σε μια συζήτηση μεταξύ τριών τουλάχιστον φυσικών ομιλητών της γλώσσας σε ενα ευρύ φάσμα θεμάτων, να εκφράζει τις προσωπικές του θέσεις και να παίρνει μέρος αποτελεσματικά σε μια παρατεταμένη συνομιλία.Επίσης θα είναι σε θέση να καταλαβαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες και να αναγνωρίζει τον τόνο και το σκοπό αποσπασμάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμοί, επίσημα γράμματα και αναφορές.Στο γραπτό λόγο ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να χειρίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια περιγραφικά και αφηγηματικά θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες.
Ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να επιτελεί τέτοιες γλωσσικές λειτουργίες που να επιδεικνύουν το βαθμό της γλωσσικής του ικανότητας. Τέλος, θα είναι εξοικειωμένος με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική ζωή. Δ΄ Επίπεδο
Με την συμπλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Δ΄ επιπέδου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με υψηλού βαθμού ακρίβεια, να χρησιμοποιεί σύνθετες εκφράσεις και γλωσσικές λειτουργίες μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών εμπειριών του και να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που δεν του είναι γνωστές.Θα έχει την ικανότητα να εκμαιεύει πληροφορίες και υπονοούμενα από συζητήσεις οι οποίες μπορεί να περιέχουν άγνωστα θέματα και στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται αρκετοί ομιλητές που επικοινωνούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας.Στον προφορικό λόγο ο υποψήφιος θα μπορεί να εκφράζει αποτελεσματικά απόψεις, μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών του εμπειριών, με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου και να παίρνει μέρος σε συζητήσεις που περιέχουν άγνωστες σ’αυτόν καταστάσεις.Στο γραπτό λόγο θα έχει τη δυνατότητα να γράφει σε ενα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με τις καθημερινές ανάγκες και τους τομείς προσωπικών και επαγγελματικών ενασχολήσεων.
Στο επίπεδο αυτό ο υποψήφιος δεν θα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κατά τη χρήση προφορικού ή γραπτού λόγου οποιουδήποτε ύφους και είδους.Τέλος, θα είναι σε θέση ν’αναπτύσσει και ν’αντικρούει με άνεση επιχειρήματα συνομιλητών του χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γραμματικές δομές και εκφράσεις σύμφωνα και με τις απαιτούμενες κοινωνικοπολιτιστικές συμβάσεις.

Δομή των εξεταστικών δοκιμασιών

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι τέσσερα:  Επίπεδο Α΄, Επίπεδο Β΄, Επίπεδο Γ΄, Επίπεδο Δ΄και εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.Τα εξεταστικά θέματα απευθύνονται σε κοινό με γενικές γλωσσικές ανάγκες και το περιεχόμενό τους είναι γενικού ενδιαφέροντος.Ο προσανατολισμός τους είναι επικοινωνιακός, σύστημα που θεωρείται ότι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από άλλα και στο οποίο δίνεται έμφαση όχι μόνο στη γραμματική ακρίβεια και ορθότητα αλλά και στην ικανότητα του εξεταζομένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα από τη γλώσσα σε ορισμένο χώρο και σ’ ένα συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον, φιλικό ή τυπικό. Διαχωρίζονται οι δεξιότητες που εξετάζονται, διατυπώνονται με σαφήνεια ο τρόπος και το μέσο με τα οποία γίνεται η εξέταση, ο τρόπος με τον οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι και δηλώνεται ο αριθμός και η έκταση των αναμενόμενων ορθών απαντήσεων.Το γραπτό μέρος της εξεταστικής δοκιμασίας του κάθε επιπέδου περιέχεται σε δύο εξεταστικά τετράδια. Το πρώτο εξεταστικό τετράδιο περιλαμβάνει τα θέματα της εξέτασης της κατανόησης του προφορικού και του γραπτού λόγου και το δεύτερο την παραγωγή γραπτού λόγου. Η εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου διενεργείται μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης σε ώρα και συχνά και σε ημερομηνία, που ορίζεται από το κάθε εξεταστικό κέντρο.
Επίπεδο Α΄
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 25 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή  / και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που ακούει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.
Κατανόηση Γραπτού λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν το γενικό νόημα ενός μικρού απλού κειμένου με γνώριμα θέματα, όπως ανακοινώσεις, απλές ταξιδιωτικές διαφημίσεις, σημειώματα, προγράμματα, απλές οδηγίες κτλ. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν oι υποψήφιοι. Έτσι,στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που διαβάζει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 160-180 λέξεις.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει απλά σύντομα κείμενα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις και να δίνει βασικές πληροφορίες. Καλείται να συμπληρώσει ή να γράψει απλές αιτήσεις, να περιγράψει πρόσωπα, γεγονότα ή χώρους, να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές κτλ.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκεια της εξέτασης στο Α΄ επίπεδο είναι 12 λεπτά και οι υποψήφιοι καλούνται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, ν’ απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους θέτουν οι εξεταστές και να παίξουν με το συνεξεταζόμενό τους το παιχνίδι των ρόλων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Οι απαντήσεις τους μαγνητοφωνούνται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.
Επίπεδο Β΄
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Β΄ επίπεδο είναι 25 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 600 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες ενός κειμένου ή μιας συν ομιλίας ανάμεσα σε δύο φυσικούς ομιλητές σε ποικιλία θεμάτων, μηνυμάτων, ειδησεογραφικών ανταποκρίσεων και σχολίων. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που ακούει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται ή να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες κτλ.
Κατανόηση Γραπτού λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο B΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί το γενικό νόημα μιας ποικιλίας θεμάτων καθώς και ουσιαστικές λεπτομέρειες απλών στοιχείων σε γνωστά θέματα, όπως αγγελίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, οδηγίες χρήσης, προσωπικά γράμματα, διάφορους λογαριασμούς κτλ. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 600 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που διαβάζει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται ή να επιλέξει τη μόνη ορθή απάντηση από τέσσερις επιλογές κτλ.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Β΄ επίπεδο είναι 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 240-260 λέξεων.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να συνθέτει απλά σύντομα κείμενα, να μεταδίδει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων. Καλείται να γράψει αιτήσεις, να περιγράψει πρόσωπα, γεγονότα ή χώρους, να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές κτλ.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειa της εξέτασης στο B΄ επίπεδο είναι 12 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα επικοινωνίας σε μια ποικιλία καταστάσεων / συνθηκών και να εκφράζουν προσωπικές απόψεις σε γνώριμα θέματα. Καλούνται να δώσουν διάφορες πληροφορίες για τον εαυτό τους και για την οικογενειακή τους κατάσταση, για διάφορες απλές προσωπικές εμπειρίες και να συνομιλήσουν με τον συνεξεταζόμενό τους για διάφορα απλά καθημερινά θέματα και εμπειρίες. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.
Επίπεδο Γ΄
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1000 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει σαφείς πληροφορίες και ιδέες που παρουσιάζονται σε ένα κείμενο ή σε μια συζήτηση μεταξύ τριών ή τεσσά-ρων φυσικών ομιλητών της γλώσσας και σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά.
Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες και να αναγνωρίζει τον τόνο και το σκοπό αποσπασμάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμούς, επίσημα γράμματα και αναφορές. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1000 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σε ένα κείμενο, να προλέγει τη συνέχεια μιας πρότασης, μιας παραγράφου, μιας ιστορίας, να συνδυάσει παραγράφους ενός κειμένου που είναι χωρισμένο στα δύο, να επιλέξει τη μόνη ορθή απάντηση από τέσσερις επιλογές κ.ά.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 85 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 400 λέξεων.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να χειρίζεται περιγραφικά και αφηγηματικά θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες με σαφήνεια και ακρίβεια. Καλείται να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, να διατυπώσει γραπτά τις απόψεις και τα επιχειρήματά του για διάφορα θέματα κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της στο Γ΄ επίπεδο είναι 15 λεπτά. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζει τις προσωπικές τους ιδέες και να παίρνει μέρος αποτελεσματικά σε μια παρατεταμένη συνομιλία. Καλείται να δώσει διάφορες πληροφορίες για τον εαυτό του, για την οικογενειακή του κατάσταση, διάφορες προσωπικές εμπειρίες, τις συνήθειές του, να δικαιολογεί επαρκώς τις επιλογές του, να συνομιλεί και να σχολιάζει με το συνεξεταζόμενό του διάφορα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, να αναπτύσσει αποτελεσματικά τα επιχειρήματά του και να αιτιολογεί τις αντιρρήσεις του. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται.
Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Επίπεδο Δ΄

Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από τρία μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των τριών κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1.500 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκμαιεύει πληροφορίες και υπονοούμενα από συζητήσεις οι οποίες μπορεί περιέχουν άγνωστα θέματα και στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται τουλάχιστον τρεις φυσικοί ομιλητές της γλώσσας που επικοινωνούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο κτλ.
Κατανόηση Γραπτού λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από τρία μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει πληροφορίες και ιδέες, να αναγνωρίζει τον τόνο και να προσδιορίζει το σκοπό των διαφορετικών τύπων των γραπτών κειμένων για το γενικό αναγνώστη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των τριών κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1.500 λέξεις.
Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο, να προλέγει τη συνέχεια μιας πρότασης, μιας παραγράφου, μιας ιστορίας, να συνδυάζει παραγράφους ενός κειμένου που είναι χωρισμένο στα δύο κτλ.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλού νται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη, κείμενα συνολικά 600 λέξεων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφραστεί γραπτώς σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με τις καθημερινές ανάγκες και τους τομείς προσωπικών και επαγγελματικών ενασχολήσεων. Καλείται να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, να διατυπώσει γραπτά τις απόψεις και τα επιχειρήματά του για διάφορα θέματα κτλ.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της στο Δ΄ επίπεδο είναι 15 λεπτά. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζει αποτελεσματικά ιδέες μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών του εμπειριών με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου και γραμματικών δομών, και να παίρνει μέρος σε συζητήσεις που περιέχουν άγνωστες σ’ αυτόν καταστάσεις. Καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του πάνω σε διάφορα θέματα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και τις εκφράσεις που απαιτούνται για το κάθε θέμα. Επίσης, καλείται να συνομιλήσει με τον συνεξεταζόμενό του αναπτύσσοντας επιχειρήματα και ιδέες με σκοπό να τον μεταπείσει σε περίπτωση που έχει αντίθετες απόψεις. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Γενικές πληροφορίες

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το ΚΕΓ, μετά από κρίση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο από το 1999 με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εξεταστικών κέντρων και υποψηφίων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Αριθμός εξεταστικών κέντρων και υποψηφίων κατά τα έτη 1999 – 2010

ΕΤΗ         ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ            ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1999                   13                                  565
2000                   24                                1004
2001                   31                                1326
2002                   46                                1940
2003                   48                                2081
2004                   61                                2263
2005                   68                                2504
2006                   70                                2760
2007                   79                                2768
2008                   98                                3031
2009                  111                               3438
2010                  117                               3678

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν ομογενείς και αλλογενείς οι οποίοι την ημέρα των εξετάσεων έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο το 12ο έτος της ηλικίας τους. Συστήνεται σε υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Γ΄ και Δ΄ επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται σε τέσσερις δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου και στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. Για να χορη- γηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας και στις τέσσερις δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά. Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων που επέτυχαν στις εξεταστικές δοκιμασίες δεν εμφανίζεται στα πιστοποιητικά με αριθμητικούς δείκτες, αλλά με τους χαρακτηρισμούς: «Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα».

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα εξεταστικά κέντρα και όχι στο ΚΕΓ από τις αρχές Φεβρουαρίου ως και το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψήφιους από τα οικεία εξεταστικά κέντρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ οι τίτλοι της πιστοποίησης απονέμονται στους επιτυχόντες πάλι από τα οικεία εξεταστικά κέντρα στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατατακτήριο Τεστ Ελληνικών

Please contact us on: +30 27210 2 51 51

Ελληνικά Για Ξένους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α
ΕΠΙΠΕΔΟ Β
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ
ΕΠΙΠΕΔΟ Δ
Advertisements

ELC Stats

  • 23,190 hits

Findweather

Time_Temperature

ELC 1

27210 81 537
Mon - Thu
19:00 - 21:00

ELC 2

+30 27210 2 51 51
Monday - Friday
16:00 - 20:00

Upcoming Events

No upcoming events